PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE REGISTRE DE MARCA davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques via telemàtica o presencialment.

EXAMEN DE FORMA-. Rebuda la sol·licitud, l’oficina de marques examinarà si aquesta compleix amb tots els requisits formals de presentació. En el cas que existeixi algun defecte en la documentació presentada, s’informarà al sol·licitant perquè els esmeni en el termini d’un mes o dos, en el cas de domicili a l’estranger, si el defecte observat es refereix a les dades mínimes per obtenir una data de presentació.

ENVIAMENT DE L’EXPEDIENT A L’OEPM-. Si els requisits formals de la sol·licitud presentada es compleixen o si haguessin estat esmenats pel sol·licitant, la sol·licitud serà remesa, amb tot l’actuat a l’OEPM quan l’òrgan competent per efectuar l’examen de forma fos una Comunitat Autònoma. En cas que els defectes no haguessin estat esmenats o no s’hagués contestat a la notificació, la sol·licitud es tindrà per desistida. Si els defectes no esmenats solament afectessin a una part de la sol·licitud, es podrà tenir per desistida parcialment la sol·licitud.

EXAMEN DE LICITUD-. Una vegada superat l’examen de forma, l’OEPM realitzarà l’examen de licitud. Si l’OEPM observés algun defecte de licitud ho comunicarà al sol·licitant perquè en el termini d’un mes al·legui el que consideri oportú. Si no se supera aquest examen la sol·licitud serà denegada.

PUBLICACIÓ AL BOPI-. Superat l’examen de licitud, la sol·licitud es publicarà en el Butlletí Oficial de la Propietat Industrial per un termini de dos mesos, perquè tercers puguin oposar-se a ella en cas que estimin que els seus drets es veuen afectats per la sol·licitud presentada.

L’OEPM prèvi a l’ordre de la publicació comprovarà si la sol·licitud pot afectar a tercers titulars de marques ja registrades i els comunicarà que la sol·licitud presentada es publicarà pròximament, per si desitgessin formular oposició a la sol·licitud presentada.

EXAMEN DE FONS-. Transcorregut aquest període d’oposició de dos mesos s’examina la sol·licitud per comprovar si incideix en alguna de les prohibicions absolutes de registre. Si ningú ha presentat oposició al registre i no hi ha objeccions de forma ni fons, llavors resoldran favorablement el registre de marca en un termini d’entre 5 i 6 mesos.

CONCESSIÓ – DENEGACIÓ-. Si la marca sol·licitada no incorre encap tipus de prohibició i tampocno s’han presentat oposicions, l’OEPM procedeix a la concessió de la marca. Així mateix, transcorregut el termini fixat per a la contestació al suspens, hi hagi o no contestat el sol·licitant, es concedirà o denegarà total o parcialment el registre, segons com pertocarà. Aquesta resolució pot ser recorreguda en alçada en el termini d’un mes a partir de la seva publicació al BOPI, sent aquest recurs previ i obligatori per acudir a la via contenciosa. Si la marca és concedida, el seu titular haurà de retirar el títol registro de la mateixa i no estarà obligat al pagament de taxa alguna, fins que calgués renovar el registre de la mateixa, transcorreguts 10 anys des de la seva data de sol·licitud.

LA DURADA DE LA TRAMITACIÓ-. La Llei de Marques estableix un termini màxim de tramitació del registre de la marca de dotze mesos, quan no hi ha oposició, i de vint mesos si es tracta d’una marca al registre de la qual s’han oposat. No obstant això, actualment, el registre de la marca sol tramitar-se en pocs mesos.